กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ณ วัดทุ่งควาย

กิจกรรมโครงการส่งเสริมและสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปี 2562 ณ วัดทุ่งควาย