ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร-เรื่อง-ห.pdf (95 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์