กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน กิจกรรม พุธ(สุจริตทุกชีวิตในเขาโร)

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้เป็นประธานในการประชุมกิจกรรม พุธ(สุจริตทุกชีวิตในเขาโร) เพื่อชี้แจงนโยบายและรับทราบปัญหาในการบริการให้กับประชาชน  โดยเน้นถึงการบริการโดยสุจริตและความเท่าเทียมกันสำหรับทุกบริการในหน้าที่และกล่าวเน้นถึงนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ การจัดทำมาตรการส่งเสริคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งภายในกิจกรรมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำนวน จำนวน 74 คน

ในการนนี้ นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ระบุว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกระดับ ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ลดความเสี่ยงการทุจริต และช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้และความโปร่งใสต่อไป

 

ดาวน์โหลดไฟล์