กิจกรรมโครงการ อบต.เขาโรสัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพนักงานส่วนตำบล ลงพื้นดำเนินโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับอันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประสิทธิภาพ โดยนำข้อมูลไปปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่นและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรได้ลงพื้นที่แล้วเสร็จครบทั้ง 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1,7,8,10 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 หมู่ที่ 4,5,6,9 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 หมู่ที่ 2,3,11 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลดไฟล์