ป่าสงวนแห่งชาติไสเกาะธง

มีเนื้่อที่ทั้งหมด 479 ไร่ ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร  ที่มาของชื่อ
ไสเกาะทงเป็นป่าที่มีไม้ธงขึ้นจำนวนมาก
ทง  เป็นไม้ประเภทเดียวกับสะตอ  สะตอมีเมล็ดขวางฝักจากต้นไม้
ประเภทนี้มีจำนวนมาก  จึงได้ชื่อว่าป่าไสเกาะธง  ปัจจุบันสภาพป่า
ลดน้อยลง  ทางกรมป่าไม้ดำเนินการฟื้นฟูกลับสู่สภาพเดิม