คณะผู้บริหาร


นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเสริมศักดิ์ รักษาแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญชวน สังขโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นางนิตรา สุขสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล