23 มิถุนายน 2565 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2565
11 เมษายน 2565 ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2565
10 ธันวาคม 2564 ช่องทางการเเจ้งเบาะเเสป้ายโฆษณา ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
19 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 330/2562 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเเทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
9 พฤศจิกายน 2564 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ที่ 323/2564 เรื่องเเต่งตั้งผู้รักษาราชการเเทนหัวหน้าส่วนราชการ
8 ตุลาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 2 3 8
5 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเเยกทางเข้า อบต.- บ้านควนหาญเฒ่า (ตอนที่ 2) หมู่ที่10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 กรกฎาคม 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเเคล้ว มณีโชติ – บ้านผู้ใหญ่สมใจ ชอบทำกิจ (ตอนที่5) หมู่ที่1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกงหรา หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
24 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
14 มิถุนายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านยายเนื่อง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 29