• โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาสตรีตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566

21 มีนาคม 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างห่อถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
15 มีนาคม 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 มีนาคม 2566 ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
14 กุมภาพันธ์ 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเขาโร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
14 กุมภาพันธ์ 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวนราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร
10 กุมภาพันธ์ 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนอดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่3) หมู่ที่6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 11
27 มีนาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 มีนาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3 41
9 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะจำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการเดินทางจัดอบรมโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาสตรีตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ปากเมง รีสอร์ท หมู่ที่4 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเวทีพร้อมเครื่องเสียง สำหรับใช้ในงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในการจัดงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์พร้อมเก้าอี้ สำหรับใช้ในการจัดงานโครงการการส่งเสริมปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำเขาโร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เย็น สำหรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณสามเเยกบ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
16 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงสภาพเเวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำระบบประปาบ้านนายเนือ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำระบบประปาบ้านนาพรุจากบ้านนายบรรจง สมทอง-บ้านนายพา ปราบปราม หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 4