18 กันยายน 2566 การเปิดเผยราคากลางเเละการคำนวณราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางงานก่อสร้าง
18 กันยายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
10 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเเยกทางเข้า อบตเขาโร-บ้านควนหาญเฒ่า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กรกฎาคม 2566 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านายสุนทร ระวังสุข-บ้านนายสุทิน หนูคาบเเก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5 กรกฎาคม 2566 ตารางเเสดงวงเงินงบประะมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
4 กรกฎาคม 2566 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเเละราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1 2 3 14
15 กันยายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลเขาโรโดยการถมหลุมมบ่อพร้อมปาดเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สิงหาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามเเยกบ้านวังเต่า หนองปลิง-สระนำ้พรุจูด (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโรเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังขโชติ-บ้านนางสาวธารทิพย์ ชัยชาญ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์(ตอนที่3)หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางสายสามเเยกหนองหวายฝาด-ถนนไสตอไหน (ตอนที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจือบ บุญส่ง-บ้านนายชู เพชรสีเงิน (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิถุนายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566-31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พฤษภาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเเผ้ว นาคน้อย – บ้านนายชำนาญ บัวทิพย์ หมู่ที่5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 7
18 กันยายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมเปลี่ยน PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเบ็กทรอนิกส์
17 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังขโชติ- บ้านนางสาวธารทิพย์ ชัยชาญ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12 กรกฎาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเเละปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านนางจิตรา สังขโชติ-บ้านนางสาวธารทิพย์ ชัยชาญ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
11 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทร้พย์ (ตอนที่3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
5 กรกฎาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3 ) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
31 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
27 มีนาคม 2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหอถังเหล็กรูปเเชมเปญระบบประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายเเม้น กุญชรินทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายณรงค์ สังขโชติ-บ้านนายสวาท เมืองทรัพย์ (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 2 3 27