6 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ริบหลักประกันสัญญาเงินรายได้
26 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)
25 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเเจ้งเวียนกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย
6 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
9 พฤศจิกายน 2566 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร
1 2 3 15
19 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-53-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นหมอกควัน ราย นายนวมินทร์ หมวดเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จำนวน 8 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายป่าปาล์มนายจิต ไชยรัตน์-บ้านนางย้วน หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดเขาโร หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 2 3 13
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เเละการเเพทย์ (เครื่องพ่นหมอกควันสะพายไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงโคกหนองนาโมเดล หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน หน่วยตรวจสอบภายใน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์
25 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนท่อ PE บ้านโคกยูง หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร
24 ตุลาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1 2 3 28