วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา ( Vision )
           “ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานโดยยึดมั่นในระบบธรรมาภิบาล แหล่งศึกษาดูงานเกี่ยวกับสถาบันการเงินของภาคใต้ ที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ ”
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคมการเมือง การปกครอง และสวัสดิการสังคม
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอื่นๆ