ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นางสาวณัฐณิชา รำเทียมเมฆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นางสาวณัฐณิชา รำเทียมเมฆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง