ประมวลภาพโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2562  กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตัวอย่าง

ประมวลภาพโครงการ รณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ2562
กิจกรรมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ตัวอย่าง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธนาคารขยะ ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2562 ณ.จังหวัดชุมพร