องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเพื่อทราบ ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่และยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
                  แจ้งเพื่อทราบ  ให้ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ที่รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
                                    มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่และยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคาร
           เพื่อแสดงความประสงค์ในการขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  ประจำปีงบประมาณ  2563