กองการศึกษา


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒธรรม

 


ว่าง
นักวิชาการศึกษา

 


น.ส.จิรณัฏฐ  ดำสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 


นางจรรยา  แก้วประเสริฐ

พนักงาน

 


นายศักราช สะอาด

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


นางสุบงกช  ชอบทำกิจ
ครู คศ.๒

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย

 


นางอุไร  สุขนิตย์
ครู คศ.๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย

 


ว่าง

ครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย

 


นางนภาวดี  ท้าวฉาย
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย

 


นางสาวเปรมกมล  จันทร์เรืองฤทธิ์

พนักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย

 


น.ส.นุชนาถ  รัตนบุรี
ครู คศ.๑

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร

 


นางอารมย์  ไหมจุ้ย
ผู้ดูแลเด็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร

 

น.ส.พัณณิตา อักษรนำ
ผู้ดูแลเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร


นางสาวกัลชนก  อำนักมณี

พนักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาโร

 


นางสาวกวีกานต์  ไทยยัง
ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหรา

 


นางรัตนาภรณ์   จึงจะดี
ผู้ช่วยหัวหน้าศพด.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหรา

 


นางสาวญาณิศา ชูวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหรา

 


นางสาวสายสุดา  เกินนุ่น

พนักงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกงหรา

 


นางภัคจิรา  แก้วสีนวล

ครู คศ.๒

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเต่า

 


ว่าง
ครู

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเต่า

 


น.ส.วัลภา เดชรักษา
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเต่า

 


นางสาวไอรดา สังข์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งควาย