กองการศึกษา


นางลักขณา โกมารทัต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาเเละวัฒธรรม

 


ว่าง
นักวิชาการศึกษา

 


ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี

 


น.ส.จิรณัฏฐ  ดำสิงห์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 


นางอุไร  สุขนิตย์
ครู

 


น.ส.นุชนาถ  รัตนบุรี
ครู

 


นางมุฑิตา  ลีบุญ
ครู

 


น.ส.สุพรรษา  พันธรักษ์
ครู

 


นางสุบลกช  ชอบทำกิจ
ครู

 


นางรัตนาภรณ์   จึงจะดี
ผู้ช่วยหัวหน้าศพด.

 


นางภัคจิรา  แก้วสีนวล

ครู

 


นางอารมย์  ไหมจุ้ย
ผู้ดูแลเด็ก


นางวิมล  ธงรอด
ครู  คศ.1

 


น.ส.ญานิสา ชูวงค์
ผู้ดูแลเด็ก

 


น.ส.วัลภา เดชรักษา
ผู้ดูแลเด็ก

 


นางนภาวดี  ท้าวฉาย
ผู้ดูแลเด็ก

 


น.ส.พัณณิตา อักษรนำ
ผู้ดูแลเล็ก

 


นางไอรดา สังข์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก