กองคลัง


น.ส.ชไมพร ชนูดหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางมลทาทิพย์  ศรีระษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.จิราภรณ์  จริตงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสิริลักษณ์  ยุตตานนท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


น.ส.รติมา รัตนพงศ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสรัญญา สินธุ์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


น.ส.อณูวรรณ  อินทะสะราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางทัศนีย์  ไชยรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.สุพัตรา  รัตนคช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.วารุณี  เทพรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ