กองคลัง


น.ส.ชไมพร ชนูดหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางมลทาทิพย์  ศรีระษา
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.จิราภรณ์  จริตงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสิริลักษณ์  ยุตตานนท์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นางสรัญญา สินธุ์ทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน


น.ส.อณูวรรณ  อินทะสะราช
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางทัศนีย์  ไชยรัตน์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางกรรณิกา  ฤทธิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


น.ส.วารุณี  เทพรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธรุการ