กองช่าง


นายบุญธรรม เชิญทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายช่างโยธาชำนาญการ


นางนภพร  จริตงาม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน\ชำนาญงาน


นายยุทธนา จีนต่างเมือง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายสราวุธ สิทธิฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา


ว่าง
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน


นายชัยณรงค์  ระวังสุข
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายทวีศักดิ์ เอี่ยมอักษร
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายเดชา  ศรีระษา
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธีระศักดิ์  วิพลชัย
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธีรพจน์  รำเทียมเมฆ
พนักงานจดมาตรน้ำ


นายจีรพล เดชารัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายสำเริง  พลเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายธีระพงษ์ ศรีสงคราม
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า