กองช่าง


นายสุชาติ  ช่วยรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายกิตติคุณ  ชุมศรี
นายช่างโยธาชำนาญการ


นายมนตรี  ศรีสวัสดิ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


นายยุทธนา จีนต่างเมือง
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นางนภาพร  จริตงาม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ


นายชัยณรงค์  ระวังสุข
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายทวีศักดิ์ เอี่ยมอักษร
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายเดชา  ศรีระษา
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธีระศักดิ์  วิพลชัย
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธีรพจน์  รำเทียมเมฆ
พนักงานจดมาตรน้ำ


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา


นายสำเริง  พลเมือง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า