ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567