กิจการสภา

2 มีนาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
10 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
6 ธันวาคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
20 พฤศจิกายน 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
6 พฤศจิกายน 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
30 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
20 สิงหาคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
30 กรกฎาคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565
10 พฤษภาคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
31 มีนาคม 2565 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565
1 2