รายงานทางการเงิน

2 พฤษภาคม 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2567
10 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องรายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567
2 เมษายน 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2567
22 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเเผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567)
7 มีนาคม 2567 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ของสำนักงานตรวจเงินเเผ่นดิน
5 มีนาคม 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567
4 มกราคม 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566
22 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2667)
6 ธันวาคม 2566 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
1 2 3 5