รายงานทางการเงิน

29 พฤศจิกายน 2565 งบเเสดงฐานะการเงินเเละองค์ประกองอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
14 พฤศจิกายน 2565 รายงานการเงิน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565
3 พฤศจิกายน 2565 รายงานการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565
30 กันยายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565)
25 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)
10 มีนาคม 2565 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ อบต.เขาโร
8 เมษายน 2564 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 2)
24 กุมภาพันธ์ 2564 ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสำนักงานการตรวจเงินเเผ่นดิน
8 มกราคม 2564 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 1)
1 2