รายงานทางการเงิน

2 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2567
4 มกราคม 2567 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2566
22 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2667)
6 ธันวาคม 2566 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566 งบเเสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566
3 พฤศจิกายน 2566 รายงานรายรับจริงเเละจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายเเละงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนกันยายน 2566
10 ตุลาคม 2566 รายงานเเสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566
7 กันยายน 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
4 สิงหาคม 2566 รายงานข้อมูลทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
1 2 3 4