รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

5 เมษายน 2567 รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (รอบ 6 เดือน)
27 กุมภาพันธ์ 2567 สรุปปัญหาความต้องการโครงการ อบต.สัญจร พบประชาชน ประจำปี 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2567
29 มกราคม 2567 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
21 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)
13 มีนาคม 2566 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
12 ตุลาคม 2565 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
25 สิงหาคม 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อเเผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปี 2565”
22 สิงหาคม 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2565
22 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
1 2