รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

13 มีนาคม 2566 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
12 ตุลาคม 2565 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
22 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
12 เมษายน 2565 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปี 2564
23 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)
3 พฤษภาคม 2564 เเบบประเมินชุมชนสร้างสุของค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
3 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562
4 มีนาคม 2564 แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563