รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

21 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนตุลาคม 2565 – เดือนมีนาคม 2566)
13 มีนาคม 2566 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2565
12 ตุลาคม 2565 รายงานสรุปผลความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
25 สิงหาคม 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อเเผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น ประจำปี 2565”
22 สิงหาคม 2565 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2565
22 เมษายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564-เดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
12 เมษายน 2565 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปี 2564
23 มีนาคม 2565 รายงานผลสรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2565
23 พฤศจิกายน 2564 รายงานผลความพึงพอใจ ณ จุดรับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
5 พฤษภาคม 2564 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563-เดือนมีนาคม 2564)
1 2