เเผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตเเละประพฤติมิชอบ

1 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำลเขาโร เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
13 พฤษภาคม 2564 หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563
13 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
13 พฤษภาคม 2564 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มาขอรับบริการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่านทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลจัดทำเเผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุผ่านทางเว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
13 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
13 พฤษภาคม 2564 ขออนุมัติจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการเเละประการศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เเละข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิงาน พร้อมขออนุมัติเผยเเพร่
13 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมเเละความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปี 2564 พร้อมขออนุมัติเผนเเพร่
1 2 3 4 5 6