แผนอัตรากำลังสามปี

19 เมษายน 2566 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
18 เมษายน 2566 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ สืบสานความเป็นไทย และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
10 เมษายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2566
20 มีนาคม 2566 ภาพรายงานโครงการวันท้องถิ่นไทย ประจำปีงบประมาณ 2566
10 มีนาคม 2566 ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
10 มีนาคม 2566 ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ.2566
20 กุมภาพันธ์ 2566 ขอความเห็นชอบกำหนดประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น
12 มกราคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
15 ธันวาคม 2565 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล ประจำปี 2565
6 ธันวาคม 2565 ภาพรายงานโครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2565 ประจำปีงบประมาณ 2566
1 2 3 5