แผนอัตรากำลังสามปี

14 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563
14 พฤษภาคม 2564 แผนพัฒนาบุคลากร
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
14 พฤษภาคม 2564 เเผนพัฒนาบุคลากร
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง นโยบายการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566
14 พฤษภาคม 2564 นโยบายการบริหารเเละการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ตุลาคม 2563 นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2564-2566
5 ตุลาคม 2563 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564–2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
1 2