แผนอัตรากำลังสามปี

21 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาเเละปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยเเละการรักษาวินัย พ.ศ.2558
20 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องหลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
20 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เเก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2563
20 ตุลาคม 2564 รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีตามเเผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2564
19 ตุลาคม 2564 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องหลักเกณฑ์เเละเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
19 ตุลาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564
14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
14 พฤษภาคม 2564 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2563
1 2 3