คณะผู้บริหาร


นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 087-268-1426

นายบุญชวน สังขโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 088-488-6334


นายชัยชนะ สุมงคล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ :  089-474-9562


นางนิตรา สุขสุวรรณ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ :  085-782-7075