ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จัดตั้งโดยประกาศกระทรวง มหาดไทย ลงวันที่ 19 มกราคม 2539 ประกาศจัดตั้งสภาตำบล เขาโร เป็น “ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ” ลำดับที่ 719 ในจำนวน 2,143 สภาตำบล ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นครั้งที่ 2 โดยลงประกาศ ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอน 9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับตั้งแต่ 30 มีนาคม 2539 ที่ผ่านมา

สภาตำบลเขาโร หลังจากยกฐานะขึ้นเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ได้ใช้อาคารสภาตำบลเดิมเป็นที่ทำการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 229 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบัน เลขที่ 84 ถนนทุ่งสง-บางขัน หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2546โดยได้ ้ของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครศรีธรรมราช มาก่อสร้างเป็นอาคารเอนกประสงค์ ชนิดชั้นเดียว รายนามนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายสุนันท์ รักษาสัตย์ 28 เมษายน 2539-27 เมษายน 2543 ประธานกรรมการบริหาร
2
นายสมยศ หนูหนอง 15 มิถุนายน 2543- 5 มิถุนายน 2547 เลือกจากสมาชิกสภาอบต.
3
นายสมยศ หนูหนอง 25 กรกฎาคม 2543- 24  กรกฎาคม 2551 เลือกตั้งโดยตรง
4
นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์   7 กันยายน 2551- 6 กันยายน 2555 เลือกตั้งโดยตรง
5
นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์   20 ตุลาคม 2555- ปัจจุบัน เลือกตั้งโดยตรง

     รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายทรงศักดิ์   รัตนเมือง 28 เมษายน 2539-21พฤษภาคม 2541
2
นายปรีชา        สุขนิตย์ 25 พฤษภาคม 2541- 27 เมษายน 2543
3
นายปรีชา        สุขนิตย์ 15 มิถุนายน 2543- 9 มิถุนายน 2547
4
นายคมสันต์     อักษรไทย 24 พฤษภาคม 2547- 7 กันยายน 2549
5
นายประนอม   เพชรสีเงิน 15 กันยายน 2549 - 24 กรกฎาคม 2551
6 นายพิศิษฐ์      ชูรอด 14 ตุลาคม 2551 - 6 กันยายน 2555
7
นายเกียรติศักดิ์ รักษ์พงศ์ 28 พฤศจิกายน 2555 - ปัจจุบัน
      8 นายถาวร เพชรเรือนทอง ปัจจุบัน

      รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ลำดับที่
ชื่อ สกุล
ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
นายจิระวัฒน์   เทวเดช 16 กันยายน 2539- 16 กุมภาพันธ์  2541
2
ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์   เพ็งเจริญ 16 กุมภาพันธ์ 2541 - 18 พฤศจิกายน 2561
      3 นายชำนาญ เกิดบัวทอง 18 พฤศจิกายน - ปัจจุบัน