สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก เฉียงใต้ของอำเภอทุ่งสง ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๑๙ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ     ดังนี้

ทิศเหนือ                  ติดต่อกับตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง
ทิศใต้                       ติดต่อกับ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน และตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ ตำบลที่วัง และ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง
ทิศตะวันตก          ติดต่อกับ ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่ทั้งหมด ๙๖ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๐,๐๐๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๓ ของพื้นที่ทั้งอำเภอ

สภาพพื้นที่

โดยทั่วไปเป็นที่ราบ ประกอบด้วยภูเขาเตี้ยๆ และป่าไม้กระจายทั่วพื้นที่ มีแม่น้ำตรังไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเกษตรได้แก่สวนยางพารา ทำนา และสวนผลไม้ มีพื้นที่จำนวนมากเป็นที่สาธารณประโยชน์
และมีแหล่งน้ำขนาดใหญ่

ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร แบ่งได้ ๒ ฤดู คือ
๑.ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคม โดยจะร้อนจัดที่สุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม
๒ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พัดปกคลุมประเทศไทยทำให้ฝนตกทั่วไป และมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆส่วนมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน
และธันวาคมจะมีฝนตกมาก