สภาอบต.


ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

สอบต.หมู่ที่ 1

สอบต.หมู่ที่ 2

สอบต.หมู่ที่ 3

สอบต.หมู่ที่ 4

สอบต.หมู่ที่ 5

สอบต.หมู่ที่ 6

สอบต.หมู่ที่ 7

สอบต.หมู่ที่ 8

สอบต.หมู่ที่ 9

สอบต.หมู่ที่ 10

สอบต.หมู่ที่ 11