สภาอบต.

นายเกียรติศักดิ์  รักษ์พงศ์
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 082-267-5040

นายบรรจบ  ณ สุพรรณ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0862704376


นายชำนาญ  เกิดบัวทอง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-2283-0191


นายสมพร  ปราบปราม
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทรศัพท์ : 061-045-3767

นายสิงหา  บุญส่ง
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทรศัพท์ : 061-181-7906

นางกนกรัตน์  ศรีสว่าง
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทรศัพท์ : 061-130-5446

นายบรรจบ  ณ สุพรรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทรศัพท์ : 086-270-4376

นายสมศักดิ์  ชูวงศ์ 
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทรศัพท์ : 092-908-4193

นายศักดิ์ชาย  เพียรดี
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทรศัพท์ : 098-087-9268

นายเฉลิมชัย  สมมารถ
ส.อบต.หมู่ที่ 7
โทรศัพท์ : 098-670-7387

 

นายประนอม เพชรสีเงิน
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทรศัพท์ : 081-091-9718

 

นายเกียรติศักดิ์  รักษ์พงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทรศัพท์ : 0822675040

นายสันติชาติ  ระวังสุข
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทรศัพท์ : 085-797-2132

นางสาวกิติลักษณ์  ศิริรักษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทรศัพท์ : 0801476963