สำนักงานปลัด


นางสุปาณี  มณีฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด

 


น.ส.พุฒชณาศรี  ศรีสิริ
นิติกรชำนาญการ


นางพรนภา  จิ้วฮวด
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ


น.ส.กิจกาล  เดชาฐาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.ศญามล รัตนคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


น.ส.เกษร  สโมสร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


น.ส.สุปรียา นกเเก้ว
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายโกสินทร์  อินทร์แป้น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายวุฒิพงษ์ รำเพย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายวิรัตน์  ระวังสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายพิษณุ  ศรีสว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายสราวุธ  สิทธิฤทธิ์
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา


นายปราโมทย์ รัตนบุรี
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา


นางสุพัฒนี  จันทร์อุดม
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกชัย  สังขโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


น.ส.โสพิกุล  วงค์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


น.ส.อรวรรณ กล้าปราบโจร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


น.ส.สุพรรณี  เพียรดี
คนงานทั่วไป