สำนักงานปลัด


นางสุปาณี  มณีฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด

 


น.ส.พุฒชณาศรี  ศรีสิริ
นิติกรชำนาญการ


นางพรนภา  จิ้วฮวด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.กิจกาล  เดชาฐาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.ศญามล รัตนคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.สุปรียา นกเเก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายโกสินทร์  อินทร์แป้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายวุฒิพงษ์ รำเพย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายวิรัตน์  ระวังสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายพิษณุ  ศรีสว่าง
พนักงานขับรถยนต์


นายปราโมทย์ รัตนบุรี
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา


นางสุพัฒนี  จันทร์อุดม
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน


ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกพนธ์  สังขโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางโสพิกุล  ชัยอ่อน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


น.ส.อรวรรณ กล้าปราบโจร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


ว่าง
คนงานทั่วไป