สำนักงานปลัด


นางสุปาณี  มณีฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด

 


น.ส.พุฒชณาศรี  ศรีสิริ
นิติกรชำนาญการ


นางพรนภา  จิ้วฮวด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


น.ส.โสมนภา  วสุวัต
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


น.ส.ศญามล รัตนคม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.สุปรียา นกเเก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายคมกฤษ ธนสารวรกฤต
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นายโกสินทร์  อินทร์แป้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายอรรถพล   บัวบาน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นายวุฒิพงษ์ รำเพย 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นายวิรัตน์  ระวังสุข
พนักงานขับรถยนต์


นายพิษณุ  ศรีสว่าง
พนักงานขับรถยนต์


ว่าง
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา


นางสุพัฒนี  จันทร์อุดม
ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน


น.ส.ธิติวรรณ  จันทนู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเอกพนธ์  สังขโชติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวโชติกานต์  วงศ์ดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


น.ส.อรวรรณ กล้าปราบโจร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว


นางวาสานา  คงบุรี
คนงานทั่วไป