หน่วยตรวจสอบภายใน


นายชำนาญ เกิดบัวทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววราพร เฉลิมเกียรติ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน