หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ  เกิดบัวทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-2283-0191


นายราชิต ราโชกาญจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 0-7584-6045


นางสุปาณี  มณีฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 0-7584-6045


น.ส.ชไมพร ชนูดหอม 
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสุชาติ  ช่วยรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0-7584-6045


นางลักขณา โกมารทัต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาเเละวัฒธรรม
โทรศัพท์ : 0-7584-6045