หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ  เกิดบัวทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-2283-0191


นายสุขอนันต์  พรหมศร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุปาณี  มณีฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 086-2670559


น.ส.ชไมพร ชนูดหอม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 093-5840609


นายบุญธรรม เชิญทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 06-16924517


ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาเเละวัฒธรรม
โทรศัพท์ :