หัวหน้าส่วนราชการ


นายชำนาญ  เกิดบัวทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 09-2283-0191


ว่าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุปาณี  มณีฉาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 086-2670559


น.ส.ชไมพร ชนูดหอม 
ผู้อำนวยการกองคลัง

โทรศัพท์ : 093-5840609


นายสุชาติ  ช่วยรักษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 081-1872953


นางลักขณา โกมารทัต
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาเเละวัฒธรรม
โทรศัพท์ : 063-5429366