แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี

29 พฤศจิกายน 2564 เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เเก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2564
14 ตุลาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
11 ตุลาคม 2564 เเผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564
1 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
1 กรกฎาคม 2564 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564
12 มีนาคม 2564 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2561-2565)
12 มีนาคม 2564 เปลี่ยนเเปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.256
12 มีนาคม 2564 บัญชีโครงสร้างที่ขอเปลี่ยนเเปลง
25 มกราคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น
14 กรกฎาคม 2563 เเผ่นพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เเก้ใข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563
1 2