การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499

การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชย์กิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา การจดทะเบียนพาณิชย์-เลิกประกบกิจการพาณิช.pdf (98 downloads)

ดาวน์โหลดไฟล์