กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน (ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร )

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ซึ่งมีคณะกรรมการประกอบไปด้วย นายไพรัตน์  รักษ์พงศ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธานกรรมการบริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้านผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดยประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น

ดาวน์โหลดไฟล์