กิจกรรมในวันที่ 1 ของ โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (การฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล)

กิจกรรมในวันที่ 1 ของ #โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (การฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล) ให้กับเด็กอายุ 8-12 ปีในเขตพื้นที่ตำบลเขาโร มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 88 คน กำหนดการฝึกอบรม จำนวน 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 4 เมษายน 2565
โดยแบ่งเป็น 3 สนาม สำหรับการฝึกอบรมได้แก่
1. #สนามโรงเรียนบ้านหนองท่อม 2. #สนามโรงเรียนวัดเขาโร 3. #สนามโรงเรียนบ้านวังเต่า

ดาวน์โหลดไฟล์