ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง เเผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม 2565)

ดาวน์โหลดไฟล์