รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 05-05-65