รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 25-08-65