รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

 

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 14-11-65