รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

ดาวน์โหลดไฟล์

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 วันที่ 29-11-65