โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ เเละอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เเก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร ประจำปีงบประมาณ 2565

ดาวน์โหลดไฟล์