ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เปิดรับยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2566 – กันยายน 2567
1. มีสัญชาติไทย
2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตำบลเขาโร
3. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ หรือเป็น ผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2508
4. ผู้ที่ย้ายที่อยู่มาใหม่ซึ่งยังไม่เคยยืนยันสิทธิมาก่อน
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน
3. สมุดบัญชีธนาคาร
4. หนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชน ผู้มอบ-ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมายืนยันสิทธิได้ด้วยตนเอง)
**แจ้งยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
**ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม 075-846045
May be an image of 4 people and text

ดาวน์โหลดไฟล์