โครงการจัดงานส่งเสริมเเละสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2567

นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มอบหมายให้ กองการศึกษา ศาสนา เเละวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการจัดงานส่งเสริมเเละสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วัดทุ่งควาย เพื่อจัดกิจกรรมให้เป็นสือสอนใจกับเด็กเเละเยาวชน ประชาชน ได้รู้ถึงบาป บุญ คุณโทษ เเละให้คำสอนพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนียวจิตใจในการดำรงชีวิตร่วมกันกับสถาบันครอบครัว เเละชุมชนด้วยความรัก ความสามัคคีเเละร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามขออยู่คู่ชมชนสืบไป

ดาวน์โหลดไฟล์