กิจกรรมอบรมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโรประจำปี2567 ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567

สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจําปีงบประมาณ 2567
เพื่อเตรียมความพร้อมอาสาปศุสัตว์ตำบลเขาโร ที่จะลงดำเนินการฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2567 นี้
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกหมู่บ้านมากกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สามารถป้องกันระบาดของโรคพิษสุนัขในชุมชนได้
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า/การดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า

ดาวน์โหลดไฟล์