กิจกรรมโครงการ อบต.เขาโรสัญจร พบประชาชน ประจำปี 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร จัด
กิจกรรมโครงการ อบต.เขาโรสัญจร พบประชาชน ประจำปี 2567 หมู่ที่ 1-11
เพื่อรับฟังปัญหา/ความต้องการ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบลเขาโร
**โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 6 – 22 กุมภาพันธ์ 2567
กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น.ของทุกวัน เป็นต้นไป
ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ดังนี้
– ให้คำปรึกษาด้านภาษี/ค่าน้ำประปา และภารกิจต่างๆของกองคลัง
– ให้คำปรึกษาด้านการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร และภารกิจต่างๆของกองช่าง
– ให้คำปรึกษาด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส เด็กแรกเกิด และภารกิจต่างๆ ของสำนักปลัด
– ให้คำปรึกษาเรื่องการรับสมัครเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของกองศึกษาฯ
– รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ดาวน์โหลดไฟล์