โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567

นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มอบหมายให้ นายชัยชนะ สุมงคล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการป้องกันเเละระงับอัคคีภัย เเละโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. อำเภอทุ่งสง โดยมี ร.ต.อ. เอกพงค์ คงนวน ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเเละบรรเทาสาธารณภัย ในการนี้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเเละบรรเทาสาธารณภัยให้เเก่ตนเองเเละครอบครัว ตลอดจนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันเเละระงับอัคคีภัยเเละบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์