ฝายน้ำล้นคลองท่าหลวง

ฝายน้ำล้นคลองท่าหลวง  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาโร อยู่บริเวณท่าน้ำของวัดเขาโร
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน  มีทิวทัศน์สวยงามใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณี
ลอยกระทง  และอื่นๆ  ของตำบล