เขาพลู

เป็นภุเขาหินปูนขนาดเล็กๆเนื่องจากมีเถาวัลย์ประเภทหนึ่ง เรียกว่าพลูเถื่อน
หรือพลูป่าขึ้นเองตามธรรมชาติ จึงเป็นที่มาของชื่อเขาพลู เขาพลู
เป็นแหล่งโบราณยุคหินใหม่  กรมศิลปากรได้มาขุดค้นพบขวานหินแบบมีบ่า
ภาชนะดินเผา
ในปัจจุบันได้มีพระสงฆ์สร้างสำนักสงฆ์เป็นที่ปฎิบัติธรรม  จัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ของตำบลเขาโร