นายไพรัตน์ รักษ์พงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร หมู่ที่ 10 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเพื่อทราบ ให้ผู้สูงอายุ คนพิการ ที่รับเบี้ยยังชีพกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร มาแสดงการดำรงชีวิตอยู่และยืนยันหมายเลขบัญชีธนาคาร
21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองพ้อ – ควนเร็ต หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง
21 พฤศจิกายน 2562 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสเนียง – บ้านนายปรีชา เพียรดี หมู่ที่ 6 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสตอไหน หมู่ที่ 7 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเจือบ บุญส่ง – บ้านนายชู เพชรสีเงิน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นางสาวณัฐณิชา รำเทียมเมฆ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แบบสำรวจความคิดเห็นอบต.เขาโร
  • Add your answer
© Kama

สถิติผู้เข้าชม

  • 0
  • 4
  • 3
  • 4,242
  • 1,073