พิพิธภัณฑ์ชุมชนถ้ำเขาพลู

บ้านเขาพลู
เขาพลูเป็นภูเขาที่มีถ้ำเล็ก  ถ้ำน้อย  ภายในถ้ำเหล่านี้ชาวบ้านยังได้พบขวานหินแบบมีบ่า  และเศษภาชนะดินเผา  เนื้อหยาบ  และเศษกระดูกของมนุษย์ในยุคโบราณ  ซึ่งสำนักงานกรมศิลปากร ที่ 14 นครศรีธรรมราชได้เข้ามาพิสูจน์ตรจสอบและเข้ามาขุดค้น  เมื่อ ปี พ.ศ. 2539แล้วสรุปว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่ค้นพบในถ้ำนั้น  เคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคใหม่
พิพิธภัณฑ์ชุมชนถ้ำเขาพลู  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร เป็นถ้ำที่สวยงามทางธรรมชาติมีหินงอก  หินย้อยและมีภาชนะดินเผา  ขวานหินในยุคโบราณให้ศึกษา  เมื่อไปเที่ยวชมถ้ำเขาพลูแล้วสามารถแวะชมบ่อน้ำร้อนในเขตตำบลวังหินซึ่งอยู่ใกล้กันได้ด้วย

ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเขาพลู
นิคม  มูสิกะคามะ 2521 : 49 ได้กล่าวไว้ว่าคนยุคใหม่  โดยทั่วไปมักเลือกสถานที่
ตั้งหมู่บ้านที่ทำมาหากินอยู่ตามริมแม่น้ำลำธารอันเป็นที่ดอนน้ำไม่ท่วม  และเป็นที่
มีความอุดมสมบูรณ์ทางการเพาะปลูก  และการล่าสัตว์  จากเครื่องมิอเครื่องใช้
และสภาพภูมิประเทศของคนยุคหินใหม่ที่พบแล้วแสดงว่าเขาพลู  เป็นที่อยู่อาศัย
ของคนยุคหินใหม่เนื่องจาก
1. บริเวณทางทิศเหนือของเขาพลูเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่  คือ หนองหงส์
ทิศตะวันตก  คือ คลองมูด  นอกจากนั้นยังมีทางน้ำเล็ก  ซึ่งมีตาน้ำซึมออกมา
และไหลอยู่ตลอดปีดังปริศนาที่ว่า “เขาพลูมีรูโหดแห้ง” อาจแห้งไปบ้าง
ในเดือนสี่ เดือนห้าบางปี  สภาพพื้นที่ที่สมบูรณ์ทำให้เขาพลูเป็นที่อยู่อาศัย
ของคนยุคหินใหม่-ยุคโลหะ

2. จากที่ชาวบ้านพบเครื่องมือหินและเครื่องปั้นดินเผา  อันเป็นลักษณะเครื่องมือหินยุคใหม่
ยุคโลหะ จากเครื่องมือเครื่องใช้ที่พบและสภาพภูมิประเทศบริเวณเขาพลู
แสดงให้เห็นว่าคนเขาพลูยุคใหม่-ยุคโลหะ  ประกอบอาชีพล่าสัตว์และปลูกพืชไร่