ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประจำตำบล

ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประจำตำบล ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร
อยู่ในบริเวณโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนาศึกษา เป็นสถานที่
เก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้สมัยโบราณ