สระน้ำพรุจูด

ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเขาโร  เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีทิวทัศน์ที่สวยงาม
ขนาดความกว้างประมาณ 200 ไร่  เป็นแหล่งพันธ์ุพืชน้ำกระจูด
ที่คนโบราณนำมาทำสื่อหรือกระสอบหรือภาชนะต่างๆเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ำจืด
ขนาดใหญ่ เช่น ปลาลำพรรณ ปลาดุก
ปัจจุบันสระน้ำพรุจูดบริเวณโดยรอบถูกพัฒนาเป็นเส้นทางสำหรับวิ่งออกกำลังกายเเละปั่นจักรยาน