สำนักสงฆ์บ้านวังเต่า

สำนักสงฆ์บ้านวังเต่า  ในอดีตพื้นที่บริเวณยี้เคยเป็นป่าช้ามาก่อน
ต่อมาเมื่อปี 2529 ราษฎรหมู่ที่ 3 ได้ริเริ่มปรับปรุงและสร้างเป็นสำนักสงฆ์
โดยได้ร่วมกันสร้างที่พักสงฆ์หลังคามุงจากขึ้นมา 1 หลัง จนกระทั่งมีความ
เลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาอย่างมากมาย  และได้การนำพระพุทธรูปมาถวาย
1 องค์ ชาวบ้านทั่วไปขนานนามว่า “หลวงพ่อนิล” ซึ่งชาวบ้านให้ความเคารพ
นับถือ