รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

9 พฤษภาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน เมษายน 2567)
29 เมษายน 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน มีนาคม 2567)
25 เมษายน 2567 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 เมษายน 2567 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
7 มีนาคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567)
9 กุมภาพันธ์ 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน มกราคม 2567)
15 มกราคม 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน ธันวาคม 2566)
10 มกราคม 2567 สรุปรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2566
8 ธันวาคม 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566)
13 พฤศจิกายน 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ในรอบเดือน ตุลาคม 2566)
1 2 3 5