รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565
14 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
20 เมษายน 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือน,มกราคม-เดือนมีนาคม 2565
28 มกราคม 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือนตุลาคม-เดือนธันวาคม 2564
22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบเขาโร เรื่องผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
18 ตุลาคม 2564 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม-เดือนกันยนยน 2564
30 กรกฎาคม 2564 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน 2564
24 พฤษภาคม 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายหนองหวายฝาด หมู่ที่ 8 ตำบลเขาโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจ่าง เพียรดี – บ้านนายอำนวย ระวังสุข (ตอนที่ 4) หมู่ที่ 4 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
20 กรกฎาคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางแพร้ว ดำเกลี้ยง – บ้านนายสมบัติ เพียรดี หมู่ที่ 9 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1 2 3