รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

12 พฤษภาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
19 เมษายน 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566
22 มีนาคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
23 มกราคม 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
8 ธันวาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร เรื่องผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
14 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.๑) ประจำเดือน ตุลาคม 2565
14 พฤศจิกายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ (เเบบสขร.๑) ประจำเดือน กันยายน 2565
1 2 3 4